Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Akredytywa

Akredytywa to pisemne zobowiązanie banku dłużnika do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie, pod warunkiem dostarczenia do banku pośredniczącego przez beneficjenta dokumentów, które odpowiadają wymogom akredytywy. Akredytywa polega na wyodrębnieniu przez bank na wniosek dłużnika środków na jego rachunku w tym banku i przekazaniu ich do banku wierzyciela w celu dokonania zapłaty za spełnione przez wierzyciela świadczenie.