Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Statut

REGULAMIN

Koła Naukowego Rachunkowości „RACHMISTRZ” przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Art. 1 [ Postanowienia ogólne ]

1. Nazwę uczelnianej organizacji studenckiej ustala się w brzmieniu: Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” przy Katedrze Rachunkowości.
2. Koło Naukowe Rachunkowości przy Katedrze Rachunkowości, zwane dalej kołem, zostało powołane z inicjatywy studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i Statutem Akademii Ekonomicznej.
3. Siedzibą Koła jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, przy ulicy 1 Maja 50.
4. Koło korzysta z osobowości prawnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Art. 2 [ Cele działalności koła ]

1. Głównym celem działalności Koła jest:
a) umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu rachunkowości,
b) popularyzacja rachunkowości, jako dziedziny wiedzy, którą stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, wyceny aktywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, a zatem wiedzy umożliwiającej ocenę kondycji firmy, zakładu pracy;
c) nawiązywanie współpracy z podobnymi podmiotami w innych uczelniach krajowych i zagranicznych.

Art. 3 [ Formy realizacji celów koła ]

1. Cele, o których mowa wyżej Koło realizuje poprzez: organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów służących poszerzaniu wiedzy oraz promocji programu Koła.
2. Cykliczne spotkania członków Koła poświęcone dyskusjom dotyczącym problematyki z zakresu rachunkowości.
3. Współpracę z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i badawczymi Katedry Rachunkowości.

Art. 4 [ Członkowie koła ]

1. Członkami Koła mogą zostać studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2. Kandydat na członka Koła poddany jest miesięcznemu okresowi próbnemu, a po jego upływie – w wyniku uzyskania pozytywnej oceny przez kandydata – otrzymuje on pełne prawa członkowskie.
3. O nadaniu pełnych praw członkowskich decyduje Zarząd.
4. Pełnoprawny członek Koła ma prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Koła.
5. Zarząd w porozumieniu z członkami Walnego Zgromadzenia (wymagana jest zwykła większość głosów) może nadać tytuł Honorowego Członka Koła.
6. Status Honorowego Członka Koła może być nadany każdej osobie, która:
a) była studentem lub pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
b) jest studentem lub pracownikiem naukowym Uniwersytetu,
c) jest spoza Uczelni lecz związana jest z Kołem.
Nadanie tytułu uzasadniają wybitne zasługi i wkład w działalność Koła, a także aktywna i owocna działalność naukowa i organizacyjna na rzecz Koła.
7. Honorowy członek koła dysponuje głosem doradczym i nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.
8. Odebranie członkowi tytułu „Honorowy Członek Koła” następuje w wyniku uchwały Zarządu, w uzasadnionych przypadkach (w tym wymienionym w ust.10), za zgodą Walnego Zgromadzenia.
9. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:
a) złożonej w formie pisemnej rezygnacji członka Koła,
b) decyzji Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu (decyzja jest prawomocna, jeżeli została podjęta zwykła większością głosów)
c) utraty statusu studenta (w przypadku członków zwykłych).
10. Wniosek o skreślenie z listy członków może wynikać z następujących przyczyn:
a) brak aktywności w działaniu,
b) uchylanie się od uczestnictwa w spotkaniach i pracach Koła,
c) niedotrzymywanie terminów prac zleconych i zobowiązań wobec Koła,
d) działanie niezgodne ze statutem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i regulaminem Koła,
e) naganna postawa wobec pozostałych członków Koła

Art. 5 [ Organy koła ]

1. Organami Koła są:
a) Zarząd
b) Walne Zgromadzenie
2. Praca organów Koła ma charakter społeczny.
3. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz gdy naruszają powagę lub interes Uczelni.

Art. 6 [ Walne zgromadzenie ]

1. W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.
2. Prawo do głosu na Walnym Zgromadzeniu określają ust. 4 i 7 art. 4.
3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej raz w semestrze.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w pierwszym miesiącu semestru.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek 2/3 pełnoprawnych członków, lub na wniosek opiekuna naukowego.
6. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich członków o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: określanie kierunków pracy Koła, wybór oraz wcześniejsze odwołanie Zarządu, zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni, zatwierdzanie rocznego raportu działalności, odbieranie pełnych praw członkowskich.

Art. 7 [ Zarząd ]

1.Zarząd składa się z sześciu członków:
a) prezesa
b) wiceprezesa
c) wiceprezesa ds. finansów
d) wiceprezesa ds. promocji
e) wiceprezesa ds. kontaktów zewnętrznych
f) wiceprezesa ds. organizacyjnych
2. Zarząd współpracuje z opiekunem naukowym Koła, Dziekanem i pracownikami naukowo-dydaktycznymi i badawczymi Katedry Rachunkowości.
3. Członkowie Zarządu reprezentują Koło na terenie Uczelni.
4. Zarząd organizuje i kieruje pracą Koła.
5. Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Zarząd wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu przez głosowanie w obecności co najmniej połowy członków.
7. W pierwszych wyborach Zarządu ust. 5 art. 7 nie znajduje zastosowania.
8. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
9. Odwołanie Zarządu jest możliwe na Walnym Zgromadzeniu i potrzeba do tego większości kwalifikowanej (tzn. 2/3 głosów członków obecnych), w obecności co najmniej połowy pełnoprawnych członków Koła lub na pisemną prośbę członków Zarządu.

Art. 8 [ Tryb pracy koła ]

1. Studenci-członkowie Koła realizują działalność badawczą, wydawniczą i inną pod kierunkiem opiekuna naukowego (bądź opiekunów naukowych poszczególnych sekcji Koła usytuowanych przy Katedrze Rachunkowości).
2. Częstotliwość i terminy spotkań Koła ustalają wspólnie Zarząd i opiekun naukowy.
3. Zebrania członków Koła odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z uwzględnieniem przerw na ferie i wakacyjnych.
4. Celem zebrań jest omówienie bieżącej i planowanej działalności Koła.
5. Decyzje wiążące, dotyczące działalności programowej Koła, podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego i członków.
6. Sprawy związane ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia regulują ust. 3, 4, 5 art. 6 regulaminu Koła.

Art. 9 [ Finanse koła ]

1. Do realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych przyznanych doraźnie przez Uczelnię na podstawie przedłożonych preliminarzy na określone działania, przeznaczonych dla Koła, przekazanych przez sponsorów na konto Uczelni, wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.
2. Koło jest zobowiązane do rozliczania się z Uniwersytetem z przekazanych środków w okresach rocznych.

Art. 10 [ Tryb nowelizacji regulaminu ]

1. Wniosek o zmianę regulaminu może być wniesiony (w formie pisemnej) przez 1/4 pełnoprawnych członków, bądź przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu.
2. Zmiany w regulaminie Koła mogą być dokonywane wyłącznie przez Walne Zgromadzenie drogą głosowania, większością kwalifikowaną, w obecności co najmniej połowy pełnoprawnych członków.

Art. 11 [ Tryb rozwiązania koła ]

1. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
a) uchwały Walnego Zgromadzenia,
b) decyzji Rektora podjętej na wniosek opiekuna naukowego, gdy działalność Koła wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie postanowień ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z 1990r. z póź. zm.), statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
c) wykreślenia z rejestru, gdy Zarząd nie spełnia warunków określonych w decyzji rejestrującej Koło.