Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Mechanizm Podzielonej Płatności

Szczegółowy wykaz towarów i usług, dla których wprowadzono obowiązkowy MPP, zawiera załącznik do ustawy zmieniającej (załącznik nr 15 do ustawy o VAT). Należy podkreślić, że obligatoryjnym MPP zostały objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Ponadto, zgodnie z ustawą nowelizującą, faktura dokumentująca dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, której kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.