Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych – moment rzeczowy sprzedaży (rozchód sprzedanych wyrobów)

 

Rozchód wyrobów gotowych w związku ze sprzedażą odbywa się zgodnie z jedną z przyjętych metod wyceny:

  • FIFO(ang.first in, first out) – pierwsze weszło, pierwsze wyszło → rozchód księguje się począwszy od jednostki wyrobu, która najwcześniej została przyjęta z produkcji do magazynu,
  • LIFO (ang.last in, first out) ­­­– ostatnie weszło, pierwsze wyszło → rozchód księguje się począwszy od ostatniej jednostki wyrobu, która została przyjęta z produkcjido magazynu,
  • Cena średnioważona → rozchód księguje się według średnioważonego kosztu wytworzenia wyrobów znajdujących się w magazynie
  • Stałe ceny ewidencyjne → rozchód księguje się według stałych cen ewidencyjnych, jednak konieczne jest ustalenie narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych przypadającego na sprzedane wyroby.