Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Naukowe środy 2011

Razem z Kołem Prawa Podatkowego z Uniwersytetu Śląskiego, podjęliśmy wspólną inicjatywę pod nazwą NAUKOWE ŚRODY. Projekt polegał na tym, że przez 3 kolejne środy począwszy od 30 listopada, a skończywszy na 14 grudnia, członkowie obu Kół wcielili się w rolę szkoleniowców i przeprowadzali warsztaty z zakresu rachunkowości i podatków dla zainteresowanych studentów z obu Uczelni. Każde spotkanie składało się z części teoretycznej i praktycznej, podczas której rozwiązywane były zadania, dzięki czemu słuchaczom łatwiej było zrozumieć omawiany temat. Co pilniejsi i aktywniejsi zostali nawet nagrodzeni drobnymi gadżetamiprzygotowanymi przez organizatorów spotkań. Z kolei wszyscy uczestnicy, którzy czynnie wzięli udział w co najmniej 2 szkoleniach – w sumie ok. 80 osób – otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie.

SKNR Rachmistrz dla KNPP 

Pierwszy warsztat realizowany w ramach cyklu „Naukowe Środy” dla studentów Wydziału Prawa i Administracji przygotowany przez SKNR „RACHMISTRZ” odbył się pod nazwą „Wprowadzenie do rachunkowości” . Miał on na celu uświadomić uczestnikom, jak ważną rolę w podmiocie gospodarczym pełni rachunkowość oraz dać podstawy teoretyczne do kolejnych spotkań. Zajęcia zostały podzielone na kilka sekcji tematycznych, w trakcie których zebrani mieli okazję usłyszeć odpowiedzi na następujące zagadnienia: Rachunkowość – co to i po co? Jak prowadzić rachunkowość? Składniki majątku i źródła jego finansowania? Operacje gospodarcze oraz związana z nimi dokumentacja i konta?Kolejna środa upłynęła nad zgłębianiem zagadnienia bilansu. Szkolenie pt. „Bilans – podstawowe źródło informacji o przedsiębiorstwie” miało na celu przybliżyć studentom prawa podstawowe informacje związane z najważniejszym elementem sprawozdania finansowego. Na szkoleniu zaprezentowano przykładowy bilans, omówiono jego budowę, podział aktywów i pasywów, a także pokazano w jaki sposób należy czytać bilans, czyli czego tak naprawdę można się dowiedzieć o firmie z bilansu.

„Sporządzanie sprawozdania finansowego” to ostatni temat szkolenia z cyklu spotkań dedykowanych przyszłym prawnikom. Głównym jego założeniem było podsumowanie omówionych wcześniej zagadnień poprzez stworzenie sprawozdania finansowego złożonego z bilansu i rachunku zysków i strat. Niezbędne było wskazanie na kilka istotnych kwestii związanych z tym tematem, m.in. czas sporządzenia owego dokumentu oraz, co najważniejsze, kto i po co się nad tym trudzi.

KNPP dla SKNR Rachmistrz
W tych samych dniach, tyle że w innych godzinach, przedstawiciele Koła Podatkowego UŚ przeprowadzali szkolenia dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Pierwsze spotkanie dotyczyło „Podatku od spadków i darowizn” . W pierwszej części omówiono zakres czynności powodujących powstanie obowiązku podatkowego, podmioty podlegające opodatkowaniu, sposób ustalania wysokości zobowiązania podatkowego oraz terminy w jakich należy je regulować. Posługując się przykładami wyjaśniano kwestie budzące wątpliwości uczestników, a także wskazano jakie warunki należy spełnić by skorzystać z ulg, bądź zwolnienia od konieczności zapłaty podatku. W drugiej części, pod kierunkiem prowadzących i przy użyciu udostępnionych uprzednio aktów prawnych, na podstawie wybranych sytuacji z życia codziennego przeanalizowano poszczególne studia przypadków pogłębiając i utrwalając zdobyte wiadomości.

„Grupy kapitałowe. Amortyzacja. Wspólnicy spółki, a CIT” to temat kolejnego szkolenia. Jak się okazało, zagadnienie grup kapitałowych jest czarną magią dla studentów UE, którzy mimo rzetelnego przygotowania prowadzących nie zapałali to tego tematu sporym entuzjazmem. Co innego, jeżeli chodzi o amortyzację. Temat co prawda znany dla każdego studenta, aczkolwiek tym razem omawiany bardziej z punktu podatkowego. Liczne przykłady, omówienie znaczących kruczków prawnych i spora dyskusja na ten temat z pewnością nie jednemu ze słuchaczy rozjaśniły to zagadnienie.

14 grudnia odbył się ostatni już wykład z cyklu „Naukowe środy” zorganizowany we współpracy z Kołem Prawa Podatkowego z UŚ. „VAT a opodatkowanie sprzedaży nieruchomości na gruncie europejskich i krajowych interpretacji podatkowych. Ujęcie praktyczne”. Jak sam tytuł wskazuje, warsztat dotyczył, budzącego wiele wątpliwości i niejasności wśród studentów rachunkowości, podatku VAT. Doskonale przygotowani, przyszli specjaliści ds. podatków studenci prawa w sposób bardzo przystępny , przejrzysty, a nawet humorystyczny przybliżyli uczestnikom spotkania tematykę podatku od wartości dodanej.

Członkowie Rachmistrza jak i wszyscy uczestnicy biorący udział projekcie „Naukowe środy” bardzo pozytywnie oceniają współpracę z kolegami z Uniwersytetu Śląskiego, mając jednocześnie nadzieje na dalszą współpracę oraz kolejne wspólne przedsięwzięcia. Zarówno organizatorom jak i wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy!

Galeria: