Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Umowa o dzieło a zgłoszenie do ZUS

Art. 22. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 36 dodaje się ust. 17 w brzmieniu: