Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Regulamin

REGULAMIN OLIMPIADY

ZOSTAŃ RACHMISTRZEM”

 

 1. Organizatorem Olimpiady „Zostań RACHMISTRZEM”, zwanej dalej „Olimpiada”, jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zwany dalej „Uczelnią”. W imieniu Organizatora przygotowaniem, organizacją oraz czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady będzie zajmowało się Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz”, działające przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Katowicach.

 

 1. Celem Olimpiady jest pogłębienie i rozwijanie wiedzy z zakresu rachunkowości oraz popularyzacja rachunkowości jako dziedziny wiedzy wśród uczniów szkół średnich.

 

 1. Olimpiada przeznaczona jest dla 2 – osobowych zespołów, złożonych z uczniów szkół średnich województwa Śląskiego, którzy na Olimpiadę przybędą wraz ze swoimi opiekunami drużyny.

 

 1. Zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie przyjmowane są do 14 października 2018r.
  w formie formularza zgłoszenia, który należy przesłać na adres rekrutacja@gmail.com wraz z podpisanym przez pełnoletnich członków zespołu regulaminem lub z podpisaną zgodą rodzica/opiekuna, z zastrzeżeniem ust. 14. Zgłoszenia przyjmowane są zespołowo. Uczestników zgłasza szkoła. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 zespołów.

 

 1. Liczba uczestników jest ograniczona, w związku z czym o zakwalifikowaniu do Olimpiady zdecyduje kolejność zgłoszeń. Każdy zespół przesyła zgłoszenie swojego udziału w Olimpiadzie w formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z oświadczeniem uczestnika zespołu lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, przesłanym w formie elektronicznej (skan dokumentu).

 

 

 

 1. Harmonogram Olimpiady:

 

 1. Olimpiada odbędzie się w dniu 9 listopada 2018r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, przy ulicy 1 Maja 50, 40 – 287 Katowice.
 2. Olimpiada będzie składała się z dwóch etapów:
  • etap pierwszy: test jednokrotnego wyboru z ujemnymi punktami z zakresu rachunkowości (ok. 30 pytań – punktacja: odpowiedź poprawna 2 pkt, odpowiedź błędna -1pkt, brak odpowiedzi 0pkt.).
  • etap drugi: case study (zadanie sytuacyjne – można uzyskać 40pkt.).

Zadania rozwiązywane są zespołowo.

 1. Zakres tematyczny obejmuje: podstawy rachunkowości finansowej oraz regulacje zawarte w Ustawie o Rachunkowości i Ustawie o VAT.
 1. Zwycięzcą zostaje 2 – osobowy zespół, który otrzyma największą łączną liczbę punktów z obu etapów Olimpiady. Nagrodzona zostanie każda z osób w drużynie. Wartość nagród rzeczowych na osobę nie przekroczy kwoty 760,00PLN.
 2. Wyniki Olimpiady zostaną podane podczas finału w dniu Olimpiady. Zwycięzcą zostaje drużyna, która łącznie z obu etapów uzyska największą liczbę punktów.
 3. Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zostaną nagrodzeni nagrodami książkowymi przygotowanymi przez SKNR „Rachmistrz” oraz firmy współpracujące
  z kołem naukowym.
 4. Informacje na temat Olimpiady zamieszczone są na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz”: rachmistrz.ue.katowice.pl oraz na Faebook’u.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne,
  a w szczególności sprawy związane z elementami technicznymi Olimpiady powstałe
  z przyczyn niezależnych od organizatora lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Olimpiady.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu Olimpiady.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Olimpiady “Zostań RACHMISTRZEM”

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

do Olimpiady „Zostań RACHMISTRZEM”

(termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października 2018r,.)

 

 

…………………………………………………………..

Imię i nazwisko (1) członka drużyny

 

…………………………………………………………..

Imię i nazwisko (2) członka drużyny

 

…………………………………………………………..

NAZWA DRUŻYNY

 

…………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna drużyny

 

…………………………………………………………..

(adres szkoły)

 

…………………………………………………………..

(nr telefonu)

 

…………………………………………………………..

(adres e-mail)­

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Olimpiady “Zostań RACHMISTRZEM”

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 • Niniejszym oświadczam*, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Olimpiady „Zostań RACHMISTRZEM” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Podpisy pełnoletnich uczestników zespołu:

 1. …………………………………..
 2. …………………………………..

 

 • Wyrażam zgodę** na udział mojego dziecka/podpopiecznego …………………………………….. (imię i nazwisko) w Olimpiadzie „Zostań Rachmistrzem” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Akceptuję treść regulaminu i zasady Olimpiady „Zostań Rachmistrzem”.

 

..………………………………..

(data i podpis rodzica/opiekuna)

 

 

 

 

 

 

* Dotyczy pełnoletnich uczestników zespołu

** Dotyczy niepełnoletnich uczestników zespołu

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1) i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy, iż zgodność przetwarzania z prawem wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze)
oraz, że:

 

 • Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 Katowice,
  zwany dalej: Administratorem;
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować
  za pośrednictwem adresu e – mail: iod@ue.katowice.pl;
 • przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika
  oraz opiekuna drużyny lub imię i nazwisko uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego oraz opiekuna drużyny w zakresie niezbędnym do realizacji Olimpiady „Zostań Rachmistrzem”, zwanej dalej: Olimpiadą, organizowanej przez Administratora;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt. 3)
  jest niezbędne oraz służy do ich przetwarzania w celu realizacji Olimpiady w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawnymi a w przypadku danych kontaktowych jest dobrowolne;
 • posiadanie przez Administratora podanych przez Panią/Pana danych osobowych
  jest wymogiem wynikającym z realizacji Olimpiady oraz z obowiązków wynikających
  z przepisów prawa;
 • odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być ewentualne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora oraz podmioty upoważnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane
  do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa,
  przez okres realizacji Olimpiady oraz przez okres czasu przewidziany w przepisach prawa dla wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych przez Panią/Pana danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu,
  a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie,
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody osoby, która taką zgodę wyraziła;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podane przez Panią/Pan dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 • nie przewiduje się przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych
  w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.